Facebook Instagram Tripadvisor Twitter Blogger Google+

Ffôn: 01938 811 308
E-bost: anya@strawberryskysyurts.co.uk

English

Gwersylla moethus mewn iwrt yng Nghanolbarth Cymru.

"Byddwn ni’n dod yn ôl, y tro nesa gyda rhai o’n teulu a’n ffrindiau.” Dyma rywbeth rydyn ni’n clywed cwsmeriaid yn ei ddweud yn aml yn Strawberry Skys Yurts, ar ôl gwyliau hamddenol, llawn hwyl mewn iwrt yng nghefn gwlad trawiadol Cymru. Mae ein gwersyll iyrtiau’n swatio ym mryniau tonnog Powys, ac mae’r iyrtiau’n tremio dros fynyddoedd Cambria a’r Berwyn, sy’n golygu bod ein cuddfan prydferth, diarffordd yn lle delfrydol i gael gwyliau gwersylla moethus yn yr awyr agored.

Boed yn chwilio am le heddychlon i ymlacio ynddo neu am le sy’n cynnig natur ar ei gorau i anturio trwyddo, mae ein safle iyrtiau yn cynnig popeth sydd ei angen arnoch chi i gael profiad unigryw a hudol o wersylla moethus yng Nghymru. Gallwch chi fwynhau treulio amser bendigedig gyda’ch teulu ac anwyliaid heb unrhyw beth i amharu arnoch chi; amser hamddenol ymhell o bwysau bywyd bob dydd. Gallwch chi dreulio noson o dan y sêr, yn sgwrsio o amgylch y tân ac yn tostio malws melys. Ac yna, yn y bore, gallwch chi ddeffro i olygfeydd naturiol prydferth a digyffwrdd, â mynyddoedd yn eu fframio, a dim ond cân yr adar, ac ieir yn clwcian yn y pellter ar ein tyddyn, i dorri’r tawelwch.

Ein safle

Family photo

Gwyliau mewn iwrt i deuluoedd a chyplau.

Boed yn chwilio am rywle sy’n hwyl i ddianc iddo gyda’r teulu, â digonedd o le i’r plant anturio yn yr awyr agored, neu’n chwilio am rywle rhamantus i dreulio amser ynddo, mewn cuddfan eidylig, diarffordd, mae gwyliau mewn iwrt yn brofiad cyffrous ac unigryw a fydd yn gofiadwy ymhell ar ôl ichi bacio a mynd adref. Mae llawer o’n cwsmeriaid wrth eu bodd â’n gwersyll iyrtiau yng Nghymru, felly maen nhw’n dod yn ôl yma dro ar ôl tro i gael eu dos o natur, hwyl a hamdden.

Gan mai dim ond tri iwrt traddodiadol Mongolaidd sydd ar ein gwersyll mawr, ni fyddwch chi byth yn teimlo bod pethau’n gyfyng arnoch chi neu’n eich brysio, felly gallwch chi fwynhau eich gwyliau fel y mynnwch. Gall y plant grwydro'n rhydd, anturio trwy eu hamgylchoedd naturiol, neu loywi eu sgiliau goroesi yn yr awyr agored yn casglu coed i wneud tân neu’n gwneud tamaid i'w fwyta ar y barbeciw. Os ydych chi eisiau mentro i’r ardal o amgylch ym Mhowys, mae yna lond gwlad o bethau i’r teulu eu gwneud, yn ogystal â llawer iawn o siopau, bwytai a thafarnau rhagorol yn y trefi marchnad a’r pentrefi gerllaw.

Gall cyplau sy’n chwilio am egwyl ramantus fwynhau machlud trawiadol yr haul a nosweithiau serennog, a nhwythau'n gyfforddus yn eu iwrt eu hunain. Mae yna ddigonedd o le rhwng y iyrtiau, felly mae awyrgylch y safle bob amser yn heddychlon a phreifat.

Mae gwyliau mewn iwrt hefyd yn ddelfrydol ar gyfer grwpiau teuluol mawr, neu i ddathlu pen-blwydd arbennig neu ryw achlysur pwysig arall.

Amdanom ni

Geirdaon

Darllen mwy

Cawson ni benwythnos rhagorol yma, y tro cyntaf mewn iwrt ac mae’n rhaid dweud, roedd yn lle hyfryd gyda golygfeydd gwych... Mae Eric a’r teulu wedi creu hafan fach sy’n lle perffaith i ffoi iddo.

David a Mary, Reigate

Mae naws y lle cyfan yn hyfryd. Wrth i mi a’m gŵr adael, roedd gennon ni fwy o egni ac roedden ni’n bendant eisiau dod yn ôl.

Sam a Leigh, Westgate-on-Sea

Grant Logos