Facebook Instagram Tripadvisor Twitter Blogger Google+

Ffôn: 01938 811 308
E-bost: anya@strawberryskysyurts.co.uk

English

Ein stori...

Roedd sefydlu Strawberry Skys Yurts yn golygu trawsnewid ein ffordd o fyw yn llwyr. Roedd y ddau ohonom ni’n byw bywyd prysur yn gweithio yn Llundain, ond newidiodd hyn oll pan roedden ni’n gwersylla mewn gŵyl gerdd yn 2006 a sylweddoli nad oedd yn rhaid i ni fynd yn ôl i Lundain o gwbl. Penderfynwyd rhoi cynnig ar rywbeth hollol wahanol ac, ar ôl mynd adref, cytunwyd i roi ein tŷ ar y farchnad a sefydlu tyddyn a gwersyll iyrtiau yng Nghymru yn lle.

Pan roedd ein tŷ ar y farchnad, aethom ni ar siwrnai hirfaith ar draws Cymru, yn chwilota ar hyd a lled y wlad i ddod o hyd i’r lle perffaith i gael gwersyll iyrtiau a oedd yn cynnig prydferthwch naturiol ysblennydd yn ogystal â threfi a phentrefi croesawgar a hyfryd gerllaw. Pan welsom ni’r tyddyn ger Llanfair Caereinion, Powys, gwnaethom ni syrthio mewn cariad ar unwaith, ac ym mis Tachwedd 2007, prin flwyddyn ar ôl i’r syniad fwrw gwreiddiau gyntaf yn ein dychymyg, daeth Strawberry Skys Yurts i fodolaeth.

Ers hynny, rydyn ni wedi bod yn fodlon iawn ein byd. Mae byw yng nghefn gwlad wrth ein bodd, ac mae ein dau fab, a gafodd eu geni ers i ni sefydlu Strawberry Skys Yurts, yn mwynhau’r rhyddid i chwarae a fforio yn yr awyr agored yn ein gwersyll iyrtiau.

Rydyn ni’n hynod frwdfrydig ynglŷn ag iyrtiau a gwersylla mewn iwrt, ac mae’n bleser gennym ni groesawu gwesteion i Strawberry Skys Yurts. Yn wir, mae mwy na thraean o’r gwesteion rydyn ni’n eu croesawu i’r gwersyll yn bobl sydd wedi ymweld â ni o’r blaen ac sydd wedi mwynhau aros yma gymaint fel eu bod nhw eisiau dod yn ôl yma dro ar ôl tro.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich croesawu chithau cyn bo hir.

Eric ac Anya

Y fferm

Mae Strawberry Skys Yurts wedi’i sefydlu ar dyddyn 10 erw, sy’n gartref i ddefaid, ieir a moch. Bob gwanwyn, mae ŵyn bach newydd eu geni i’w gweld yn y caeau, yn chwarae yn yr haul, ac mae’r cŵn cyfeillgar Milla a Buffy yn aml o gwmpas i groesawu gwesteion.

Mae ein iyrtiau traddodiadol Mongolaidd yn syml ond yn gain, gan gynnig gwyliau gwersylla moethus unigryw i westeion a chyfuno symlrwydd bywyd gwledig yn yr awyr agored â phob cysur modern. Mae llosgyddion pren yn twymo’r iyrtiau, felly maen nhw’n gynnes ac yn glud gydol y flwyddyn, ac mae gan bob iwrt stôf a barbeciw felly gall gwesteion fwynhau coginio yn yr awyr agored neu fynd am dro am ryw 30 munud i Lanfair Caereinion gerllaw, lle ceir tair tafarn a gwindy.

Mae ein gwersyll iyrtiau sydd ger y Trallwng, Powys yn hygyrch iawn o Swydd Lincoln, Swydd Gaergrawnt, Canolbarth Lloegr, Lerpwl, Cilgwri, Swydd Gaer, De Cymru a Bryste.

About us
Grant Logos